Add more content here...

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

1. Az Általános Adatkezelési Politika célja

Az OncoTherm Kft., az SCA Holding Kft, az SCA Medical Trading Kft, az SCA Pro Med Service Kft, az SCA Oncology Kft, az OncoPet Kft az Oncotherm GmbH és a XAX Kft (a továbbiakban együtt: a Vállalkozás vagy Adatkezelő) a jelen Adatkezelési Politika közzététele útján tesz eleget az érintettek személyes adatainak kezelésére vonatkozó, AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (a továbbiakban GDPR) által előírt előzetes tájékoztatási kötelezettségnek. Jelen dokumentumban meghatározásra kerül a gyűjtött adatok köre és az adatgyűjtés céljai, az adatok felhasználásának módja és az adatok ellenőrzésének lehetőségei.

2. Az Adatkezelő megnevezése

A Vállalkozás tájékoztatja az érintettet, hogy személyes adatainak kezelése körében az OncoTherm Kft., az ÁCS Medical Holding Kft, az SCA Holding Kft, az SCA Medical Trading Kft, az SCA Pro Med Service Kft, az SCA Oncology Kft, az OncoPet Kft, az Oncotherm GmbH és a XAX Kft közös adatkezelőnek minősül.

A cég neve: OncoTherm Innovációs és Kereskedelmi Kft.
Székhelye: 2040 Budaörs, Gyár utca 2.
Cégjegyzékszám: 13 09 125195
Adószám: HU10228018
Telefonszám: +36 (23) 555 515
Képviselő neve: Ács Balázs ügyvezető igazgató
E-mail: info@oncotherm.org
Weboldalwww.oncotherm.com

A cég neve: Ács Medical Holding Kft.
Székhelye: 7396 Magyarszék, Kossuth Lajos u. 51.
Cégjegyzékszám: 02 09 081321
Adószám: HU25112579
Telefonszám: +3623555510
Képviselő neve: Ács Balázs ügyvezető igazgató
E-mail: info@oncotherm.org
Weboldal: -

A cég neve: SCA Holding Kft.
Székhelye: 7396 Magyarszék, Kossuth Lajos u. 51.
Cégjegyzékszám: 01 09 737129
Adószám: HU13475219
Telefonszám: +3623555510
Képviselő neve: Ács Balázs ügyvezető igazgató
E-mail: info@oncotherm.org
Weboldal: -

A cég neve: SCA Medical Trading Kft.
Székhelye: 7396 Magyarszék, Kossuth Lajos u. 51.
Cégjegyzékszám: 02 09 085783
Adószám: HU29177525
Telefonszám: +3623555510
Képviselő neve: Ács Balázs ügyvezető igazgató
E-mail: info@oncotherm.org
Weboldal: -

A cég neve: SCA Pro Med Service Kft.
Székhelye: 7396 Magyarszék, Kossuth Lajos u. 51.
Cégjegyzékszám: 02 09 085826
Adószám: HU29194599
Telefonszám: +3623555510
Képviselő neve: Ács Balázs ügyvezető igazgató
E-mail: info@oncotherm.org
Weboldal: -

A cég neve: SCA Oncology Kft.
Székhelye: 7396 Magyarszék, Kossuth Lajos u. 51.
Cégjegyzékszám: 02-09-086520
Adószám: HU27526150
Telefonszám: +3623555510
Képviselő neve: Ács Balázs ügyvezető igazgató
E-mail: info@oncotherm.org
Weboldal: -

A cég neve: OncoPet Kft.
Székhelye: 7396 Magyarszék, Kossuth Lajos u. 51.
Cégjegyzékszám: 02-09-086230
Adószám: HU 27467514
Telefonszám: +3623555510
Képviselő neve: Ács Balázs ügyvezető igazgató
E-mail: info@oncopet.org
Weboldal: www.oncopet.org

A cég neve: Oncotherm GmbH
Székhelye: 53842 Troisdorf, Belgische Allee 9, Németország
Cégjegyzékszám: HRB 6545
Adószám: DE813471390
Telefonszám: +49 (2241)-319920
Képviselő neve: Ács Balázs ügyvezető igazgató
E-mail: info@oncotherm.de
Weboldal: -

A cég neve: XAX Kft.
Székhelye: 1024 Budapest, Káplár u. 4-6. b. ép. b. lház. 1. emelet 4.
Cégjegyzékszám: 01 09 349297
Adószám: HU12000784
Telefonszám: +3623555510
Képviselő neve: Dr. Szász Olivér ügyvezető igazgató
E-mail: info@oncotherm.org
Weboldalwww.xax.hu

Adatvédelmi tisztviselő: Adatvédelmi tisztviselő kijelölésére a vállalkozás nem kötelezett, így az nem kerül kinevezésre.

A személyes adatokat a Vállalkozás a vonatkozó adatkezelési célhoz kapcsolódó hozzáférési jogosultságokkal rendelkező munkavállalói ismerhetik meg, a Vállalkozás által meghatározott terjedelemben és a tevékenységük végzéséhez szükséges mértékben.

Az adatkezelők a GDPR 26. cikke alapján a jelen Adatkezelési Politikában szereplő szolgáltatások nyújtásával kapcsolatban történő adatkezeléssel közös adatkezelést valósítanak meg, ennek során adatkezelés céljait és eszközeit közösen határozzák meg. Az adatkezelésért fennálló felelősségük egyetemleges, az Érintett bármelyik adatkezelő vonatkozásában és bármelyik adatkezelővel szemben gyakorolhatja a jelen Adatvédelmi Politika szerinti jogait. A közös adatkezelésre tekintettel az Érintettekkel kapcsolatot tartó személye a közös adatkezelők esetén azonos.

3. A Politika hatálya

A politka kiterjed minden a Vállalkozással kapcsolatban álló természetes személyre, különösképpen:

 • a Vállalkozásáltal munkaszerződéssel és megbízással alkalmazott munkatársakra, beleértve a múltbéliés jövőbeli munkavállalókat valamint a kölcsönzött munkaerőt is,
 • a Vállalkozáshoz álláspályázatot benyújtott jelentkezőkre,
 • A Vállalkozással kapcsolatban álló partnerek munkatársaira.

4. Fogalmak

4.1. Természetes személy

Az a személy, aki önállóan jogképes, azaz jogok és kötelezettségek alanyává válhat [Ptk. 2013. évi V. tv. 2:1. § (1) bek.].

4.2. Azonosítható természetes személy

Azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható. [GDPR 4. cikk (1)]

4.3. Adatkezelésben érintett

Az a természetes személy, akinek az adatait a vállalkozás kezeli.

4.4. Személyes adat

A személyes adat az azonosított vagy azonosítható természetes személyre vonatkozó bármely információ. [GDPR 4. cikk (1)]

4.5. Adatkezelés

Az adatkezelés a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltozatatás, lekérdezés betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés. [GDPR 4. cikk (2)]

4.6. Adatkezelő

Az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésre vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja. [GDPR 4. cikk (7)]

4.7. Adatfeldolgozó

Az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel. [GDPR 4. cikk (8)]

4.8. Adatbázis

A személyes adatok bármely módon – centralizált, decentralizált vagy funkcionális vagy földrajzi szempontok szerint – tagolt állománya, amely meghatározott ismérvek alapján hozzáférhető. [GDPR 4. cikk (6)]

4.9. Hozzáférési jogosultságok

Olyan engedélyek, melyek felhatalmazzák a vállalkozás kijelölt munkatársait, hogy azok a vonatkozó adatkezelési célhoz kapcsolódó szükséges mértékű adatfeldolgozó tevékenységet végezzék a Vállalkozás által meghatározott terjedelemben.

4.10. Harmadik fél

Az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak. [GDPR 4. cikk (10)]

4.11. Az érintett hozzájárulása

Az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez. [GDPR 4. cikk (11)]

4.12. Készülék

A Vállalkozás által fejlesztett, gyártott és forgalmazott orvostechnikai eszközök.

4.13. Potenciális jelölt

Potenciális jelölt az az érintett, akinek személyes adatait (önéletrajzát) a Vállalkozás toborzási tevékenységei során különböző jelöltadatbázisokból letölti, vagy akinek személyes adatait (önéletrajzát) a Vállalkozás toborzási tevékenységet végző Partnerei továbbítják. Az érintettek mindaddig potenciális jelöltnek minősülnek, amíg a Vállalkozás felveszi a kapcsolatot velük, vagy a Vállalkozás a potenciális jelölt elutasításáról dönt. 4.14. Jelölt Az a természetes személy, aki jelentkezett a Vállalkozás által feladott álláshirdetésekre, vagy akivel a Vállalkozás felvette a kapcsolatot annak érdekében, hogy számára munkát ajánljon.

5. Az Adatkezelés jogalapja

A Vállalkozás kizárólag olyan adatokat kezel, melyek az alábbi jogalapok legalább egyikével rendelkeznek [GDPR 6. cikk].

5.1. Az érintett hozzájárulása

A hozzájárulást a következő formában adhatja meg az érintett:

a) Írásban, személyes adatkezeléshez hozzájárulást adó nyilatkozat formában
b) Elektronikus úton – a Vállalkozás weboldalán vagy a Vállalkozás által használt jelöltkezelő rendszer honlapján megvalósított kifejezett magatartásával, jelölőnégyzet használatával, vagy ha erre vonatkozó technikai beállításokat hajt végre, valamint bármely egyéb olyan nyilatkozat tétele vagy cselekedet, amely az adott összefüggésben az érintett hozzájárulását személyes adatainak tervezett kezeléséhez egyértelműen jelzi.

A hallgatás, az előre bejelölt négyzet vagy a nem cselekvés nem minősül hozzájárulásnak. Ha az adatkezelés egyszerre több célt is szolgál, akkor a hozzájárulást az összes adatkezelési célra vonatkozóan meg kell adni. [GDPR alapelvek (32)]

Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. A hozzájárulás megadása előtt az érintettet erről tájékoztatni kell. [GDPR 7. cikk (3)]

Az adatkezelési hozzájárulás visszavonása után az érintettet tájékoztatni kell az adatkezelés befejezésének tényéről. Az adatkezelés időtartama függ az adatkezelés céljától, arról az érintett a hozzájárulás megadása során vagy az adatkezelés megkezdésekor tájékoztatást kap.

5.2. Szerződés teljesítése

Az adatkezelés jogszerűnek minősül, ha az olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépésnek megtételéhez szükséges. [GDPR 6. cikk (1) b)] A szerződés teljesítéséhez nem feltétlenül szükséges személyes adatok kezeléséhez való érintetti hozzájárulás nem lehet feltétele a szerződéskötésnek. A szerződés teljesítéséhez szükséges személyes adatok kezeléséhez való hozzájárulás nem szükséges, tekintve, hogy törvényi kötelességet teljesít az adatkezelő.

5.3. Az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése

Az adatkezelés jogalapját jogi kötelezettség teljesítése esetén törvény határozza meg, így az érintett hozzájárulása a személyes adatainak kezeléséhez nem szükséges, azonban az adatkezelésről tájékoztatást kell, hogy kapjon. Az adatkezelő jogi kötelezettség teljesítése címén az érintett hozzájárulásának visszavonását követően is jogosult kezelni azon adatkört, amely valamely rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése végett szükséges.

5.4. Az érintett létfontosságú érdekeinek védelme

Az adatkezelés jogalapját az érintett vagy más természetes személy létfontosságú érdekeinek védelme esetén törvény határozza meg, így az érintett hozzájárulása az személyes adatainak kezeléséhez nem szükséges.

5.5. Az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítése

Az adatkezelő – ideértve azt az adatkezelőt is, akivel a személyes adatokat közölhetik – vagy valamely harmadik fél jogos érdeke jogalapot teremthet az adatkezelésre, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé, különösen, ha az érintett gyermek [GDPR 6. cikk (1) f)]. Az ilyen jogos érdekről lehet szó például olyankor, amikor releváns és megfelelő kapcsolat áll fenn az érintett és az adatkezelő között, például olyan esetekben, amikor az érintett az adatkezelő ügyfele vagy annak alkalmazásában áll.

A jogos érdek fennállásának megállapításához mindenképpen körültekintően meg kell vizsgálni többek között azt, hogy az érintett a személyes adatok gyűjtésének időpontjában és azzal összefüggésben számíthat-e észszerűen arra, hogy adatkezelésre az adott célból kerülhet sor.

Az érintett érdekei és alapvető jogai elsőbbséget élvezhetnek az adatkezelő érdekével szemben, ha a személyes adatokat olyan körülmények között kezelik, amelyek közepette az érintettek nem számítanak további adatkezelésre.

A kezelt személyes adatok köre: biztonsági kamera felvételek a Vállalkozás épületeinek közös helységeiből, GPS adatok a Vállalkozás gépjárműi esetében, az épületbe látogatók listája, munkavállalók azon adatai, melyeknek nem szerződés teljesítése és jogi kötelezettség a jogalapja – végzettségeket igazoló dokumentumok, név, elérhetőségek.

Az adatkezelés célja: vagyonvédelem, érdekvédelem, minőségbiztosítás, a Vállalkozás által gyártott készülékek biztonságának biztosítása.

6. Az adatkezelés célja és a gyűjtött adatok köre

A vállalkozás az adatkezelés célját a fenti jogalapokra történő hivatkozással határozza meg. A hozzájárulás ugyanazon cél vagy célok érdekében végzett összes adatkezelési tevékenységre kiterjedhet. Az adatok csak azon célokra használhatók, melyekről az érintett tájékoztatást kapott (ha az adatkezelés valamely fenti jogalapok alapján történik), vagy melyekre az érintett kifejezetten hozzájárulását adta (hozzájárulás esetén). Az adatgyűjtés elsődleges célja a vállalkozás által nyújtott szolgáltatások minőségének javítása.

A Vállalkozás az alábbi adatokat kezeli:
6.1. Információk, amelyeket Ön magáncélú általános érdeklődése során megoszt velünk

A szolgáltatás leírása: A Vállalkozáshoz e-mailben vagy telefonos megkeresés útján beérkező üzenetekben az érdeklődő által megosztott adatok.

Tekintve, hogy a Vállalkozás vállalatokat, nem pedig magánszemélyeket szolgál ki (B2B vállalkozás), alap esetben cégünk munkatársai azt feltételezik, hogy a megkeresés általános ügymenettel kapcsolatos, amennyiben erre vonatkozóan kifejezetten nincsen más utalás. Ennek megfelelően kollégáink vállalati adatként (6.2. pontbna foglalt adatkezelés) tekintenek az ilyen módon megszerzett adatokra.

Az érintettek köre: Az érdeklődő személy, aki saját vagy más nevében a Vállalkozáshoz fordul e-mail vagy telefonos megkeresés útján.

Az adatkezelések céljai: A Vállalkozáshoz beérkezett megkeresés lehetőség szerint teljesítése.

Az adatgyűjtés módja: Az adatokat a megkereső természetes személy továbbítja a Vállalkozásnak online módon (e-mailben) vagy telefonon.

A kezelt adatok: Telefonszám és/vagy e-mail cím, és az Érintett által megosztott további adatok.

Adatkezelő a kezelt adatok helyességéért nem vállal felelősséget, az adatok pontos és helyes megadása az Érintett kötelezettsége. Amennyiben az érintett adatai az adatkezelés időtartama alatt módosulnak, vagy azok bármely elírás folytán javításra szorulnak, úgy az érintett jogosult a 10.2 pontban írtak szerint az adatai helyesbítésére.

Az adatkezelés időtartama: A beérkezett megkeresés kivizsgálása és lehetőség szerint teljesítésének időtartama. Az Adatokat az adatkezelő az adatbázisában nem rögzíti, azokat nem tárolja kivéve, ha Érintett ezt kifejezetten kéri későbbi kapcsolattartás céljából. Az írásos megkeresések a kivizsgálás időtartamától függően archiválásra kerülhetnek, amely archív fájlok az érintett hozzájárulásának visszavonása esetén törölhetők.

Az adatkezelés jogalapja: Az érintett hozzájárulása.

Az adatokhoz az Adatkezelő részéről hozzáfér: A vállalkozás ügyviteli tevékenységet végző munkavállalói.

Adattovábbítás: Kizárólag az Érintett kifejezett erre vonatkozó kérése alapján, az alábbi adatfeldolgozók részére továbbítja:

Adatfeldolgozó Székhely Az adatfeldolgozó feladata
Szász Attila Marcell EV. 1082 Budapest, Baross u. 15. A vállalkozás orvosigazgatójaként a vállalkozáshoz beérkező betegigények elbírálása, kapcsolatfelvétel a beteggel, segítségnyújtás a betegeknek.
Dr. Carrie Minaar, Consulting Africa Marketing and Research Pty Ltd. Wits Donald Gordon Medical Centre, 18 Eton road, Parktown, Johannesburg, 2193 A Vállalkozás által megbízott szakértőként a Vállalkozáshoz beérkező betegigények elbírálása, kapcsolatfelvétel a betegekkel, segítségnyújtás a betegeknek.

Egyedi igények esetén adattovábbítás történhet más adatfeldolgozónak is az igény teljesítésének érdekében. Erről a Vállalkozás minden esetben részletes tájékoztatást ad az érintettnek, és hozzájárulását kér az adattovábbítás megvalósításához.

Automatizált döntéshozatal és profilalkotás
Az Adatkezelő nem végez automatizált döntéshozatalt, beleértve a profilalkotást.

6.2. A Vállalat által kötött szerződésekhez kapcsolódó adatkezelések

A Szolgáltatás leírása: A Vállalkozás a vele szerződő természetes személyek – ügyfelek, vevők, szállítók - személyes adatainak kezelését ellátja a szerződéses jogviszonnyal összefüggésben. Az Adatkezelő a jogi személy partnereivel (továbbiakban: Partner) fennálló szerződések megkötése és teljesítése érdekében a Partner kapcsolattartóinak adatait kezeli.

Az érintettek köre: A Partner részéről a szerződések megkötése és teljesítés érdekében a Vállalkozással kapcsolatot létesítő személy.

Az adatkezelések céljai: A Partnerekkel fennálló szerződések megkötése és teljesítése érdekében történő kapcsolattartás, a szerződésből eredő igényérvényesítés, szerződéses kötelezettségeknek megfelelés biztosítása.

Az adatgyűjtés módja: Az adatokat a Partner vagy a Partner nevében eljáró természetes személy továbbítja az Adatkezelőnek papír alapon, online módon vagy telefonon. A papír alapon történő adatgyűjtés esetén az Adatkezelő az adatokat az adatkezelési cél megvalósítása érdekében elektronikus formában rögzíti és tárolja.

A kezelt adatok: A Vállalkozással kacsolatos általános ügymenet (érdeklődés, árajánlat kérés, rendelés, eladás, egyéb kapcsolattartás) során megosztott vállalati adatok: az Ön vállalati adatai, az Ön vállalati e-mail címe és telefonszáma, neve, és minden egyéb adat, amelyet Ön megoszt velünk. Adatkezelő a kezelt adatok helyességéért nem vállal felelősséget, az adatok pontos és helyes megadása a Partner, illetve a nevében eljáró kötelezettsége. Amennyiben az érintett adatai az adatkezelés időtartama alatt módosulnak, vagy azok bármely elírás folytán javításra szorulnak, úgy az érintett jogosult a 10.2. pontban írtak szerint az adatai helyesbítésére.

Az adatkezelés időtartama: Azon szerződések esetén, amelyket a vállalkozás a tevékenységével összefüggésben köt, a szerződéssel érintett Készülékek ártalmatlanítását követő, a hatályos jogszabályoknak megfelelő elévülési idő végéig. Azon szerződések esetében, amelyeket a Vállalkozás a működési feltételeinek biztosításával összefüggésben köt, a szerződéses jogviszony fennállását követő, a hatályos jogszabályoknak megfelelő elévülési idő végéig.

Az adatkezelés jogalapja: Jogos érdek. Az Adatkezelő a saját és a Partner jogos érdekében veszi át és kezeli a személyes adatokat, amely során a Partner és az Adatkezelő jogos érdekének érvényesítése előnyt élvez Partner kapcsolattartóinak (munkavállalóinak) személyes adataihoz fűződő rendelkezési jogához képest, mivel a munkavállaló munkakörének ellátásához szükséges és arányos korlátozás.

Az adatokhoz az Adatkezelő részéről hozzáfér: A vállalkozás azon munkavállalói, akik az adott Partnerrel való üzleti kapcsolat fenntartásáért felelősek.

Adatfeldolgozók részére továbbítja: Adattovábbítás nem történik.

Automatizált döntéshozatal és profilalkotás: Az Adatkezelő nem végez automatizált döntéshozatalt, beleértve a profilalkotást.

6.3. Archiválás

A Szolgáltatás leírása: Az Adatkezelő az adatbiztonság növelése, valamint az általa gyártott orvostechnikai eszközök nyomonkövethetősége érdekében archiválást végez minden írásos adatról, amely a vállalkozással kapcsolatos.

Az érintettek köre: A Partner részéről a szerződések megkötése és teljesítés érdekében a Vállalkozással kapcsolatot létesítő személyek, a Vállalat munkavállalói, egyéb, magáncélú érdeklődés céljából kapcsolatba lépő magánszemélyek.

Az adatkezelések céljai: Az adatbiztonság növelése. Az Adatkezelő olyan feladatokat lát el, amely feladatok későbbi hatása egy esetleges személyi sérülés is lehet. Az orvostechnikai eszközök nyomonkövetése a vállalat jogos érdeke. Az archiválás célja hogy a hibák és a felelősségek megállapíthatók legyenek egy esetleges személyi sérülés estén. Az adatok felhasználására kizárólag adatellenőrzés, adattisztítás és adatvesztés esetén kerül sor visszaállítás céljából, vagy abban az esetben, ha olyan esemény történik, amelyet ki kell vizsgálni és az adatok felhasználása elkerülhetetlen.

Az adatgyűjtés módja: Az adatokat az érintett munkavállaló, egy Partner nevében eljáró, vagy magáncélból kapcsolatot felvevő természetes személy továbbítja az Adatkezelőnek papír alapon, online módon vagy telefonon. A papír alapon történő adatgyűjtés esetén az Adatkezelő az adatokat az adatkezelési cél megvalósítása érdekében elektronikus formában rögzíti és tárolja.

A kezelt adatok: Tekintettel arra, hogy az adatok szűrése, rendszerezése aránytalan erőforrás-felhasználással járna a Vállalkozás számára, a Vállalkozás minden a szervezetben keletkezett írásos adatot archivál.

Az adatkezelés időtartama: Az archivált fájlok (például levelezés, dokumentációk, egyéb hard-disk tartalmak) rendszerezése, törlésre kijelölése, törlése aránytalan terhet ró a vállalkozásra, így ezen fájlok tárolása a Készülékek ártalmatlanítását követő, a hatályos jogszabályoknak megfelelő elévülési idő végéig történik.

Az adatkezelés jogalapja: Jogos érdek. Az Adatkezelő a saját és a Partner jogos érdekében veszi át és kezeli a személyes adatokat, amely során a Partner és az Adatkezelő jogos érdekének érvényesítése előnyt élvez Partner kapcsolattartóinak (munkavállalóinak) személyes adataihoz fűződő rendelkezési jogához képest, mivel a munkavállaló munkakörének ellátásához szükséges és arányos korlátozás.

Az adatokhoz az Adatkezelő részéről hozzáfér: Az archivált adatokhoz a megbízott adatvédelmi felelős és a mindenkori rendszeradminisztrátor fér hozzá. Adatfeldolgozók részére továbbítja: Adattovábbítás nem történik. Automatizált döntéshozatal és profilalkotás Az Adatkezelő nem végez automatizált döntéshozatalt, beleértve a profilalkotást.

6.4. Hírlevélre feliratkozás során kezelt adatok

A Szolgáltatás leírása: A vállalkozás hírlevelet küld a feliratkozott természetes személyek számára. A hírlevél szolgáltatás célja a Vállalkozással és a Vállalkozás termékeivel kapcsolatos hírek megosztása az érdekeltekkel.

Az érintettek köre: A feliratkozott természetes személyek.

Az adatkezelések céljai: A Vállalkozást érintő hírek, események megosztása az érdekeltekkel.

Az adatgyűjtés módja: Az adatokat az érintett munkavállaló, egy Partner nevében eljáró, vagy magáncélból kapcsolatot felvevő természetes személy továbbítja az Adatkezelőnek papír alapon, online módon vagy telefonon. A papír alapon történő adatgyűjtés esetén az Adatkezelő az adatokat az adatkezelési cél megvalósítása érdekében elektronikus formában rögzíti és tárolja.

A kezelt adatok: A hírlevélre történő feliratkozás során megosztott adatok: az Ön neve, e-mail címe és munkaterülete (orvos, ápoló, szerviz szolgáltató személy, marketing jellegű munkakörök, titkár, beteg, egyéb).

Az adatkezelés időtartama: A hozzájárulás megadásától a hozzájárulás visszavonásáig.

Az adatkezelés jogalapja: Az érintett hozzájárulása.

Az adatokhoz az Adatkezelő részéről hozzáfér: A Vállalkozás munkavállalói. Adatfeldolgozók részére továbbítja: Adattovábbítás nem történik.

Automatizált döntéshozatal és profilalkotás: Az Adatkezelő nem végez automatizált döntéshozatalt, beleértve a profilalkotást.

6.5. Jelöltadatok

A Szolgáltatás leírása: A Vállalkozás feladatainak ellátása érdekében a megüresedett vagy új munkakörök betöltésének céljából

 • hirdetést ad fel különböző állásportálokon és a közösségi médiában,
 • toborzási tevékenységet folytat, amely során a különböző adatbázisokban fellelhető potenciális jelölteket felkeresi,
 • fejvadász szolgáltatót vesz igénybe a munkakörök betöltése érdekében. A fejvadász vállalkozásoktól érkező jelöltadatok kezelése során a Vállalkozás Adatfeldolgozónak minősül.

Az érintettek köre: A Vállalkozásnál megüresedett pozíciók betöltése céljából feladott hirdetésekre érkező jelentkezők (jelöltek), valamint a különböző adatbázisokban szereplő potenciális jelöltek.

Az adatkezelések céljai: A Vállalkozás feladatainak ellátása érdekében a megüresedett vagy új munkakörök betöltése.

Az adatgyűjtés módja: Az adatokat

 • az érintett jelölt továbbítja az Adatkezelőnek online módon vagy papír alapon,
 • a megbízott toborzási Partner vállalkozás továbbítja az Adatkezelőnek online módon, vagy
 • a Vállalkozás toborzási tevékenységei során tölti le különböző jelöltadatbázisokból.

A papír alapon történő adatgyűjtés esetén az Adatkezelő az adatokat az adatkezelési cél megvalósítása érdekében elektronikus formában rögzíti és tárolja.

A kezelt adatok: A jelentkezés során megosztott adatok, vagy a letöltött önéletrajzon szereplő adatok.

Az adatkezelés időtartama: A potenciális jelöltek adatkezelésének időtartama maximálisan 30 nap, amennyiben a Vállalkozás nem veszi fel a kapcsolatot a potenciális jelölttel ezidő alatt. A jelöltek adatkezelése a kapcsolatfelvételtől

 • az elutasítást követő 30. nap végéig tart amennyiben a jelölt elutasításra kerül,
 • a munkaviszony létesítéséig tart, amennyiben a jelölt felvételre kerül.

A fentieken túli adatkezelés külön hozzájárulás alapján történik a hozzájárulás megadásától a hozzájárulás visszavonásáig.

Az adatkezelés jogalapja: Az érintett hozzájárulása. A Vállalkozás által meghirdetett állásokra való jelentkezés során a jelöltek jelölőnégyzet használatával elfogadják a jelen Általános Adatkezelési Politika tartalmát, ezzel hozzájárulnak az adatgyűjtéshez és elfogadják az adatok tárolásának módját és időtartamát. Amennyiben a jelölt nem a jelen dokumentumban megjelölt jelöltkezelő rendszeren keresztül nyújtja be a jelentkezését, az adatvédelmi tájékoztatás e-mail-ben vagy személyesen is megtörténhet.

Az adatokhoz az Adatkezelő részéről hozzáfér: A Vállalkozás arra jogosult Munkavállalói: azon szervezeti egység vezetője, amelyhez a betöltendő munkakör tartozik („Hiring Manager”), és a toborzásért felelős munkavállaló (HR).

Adatfeldolgozók részére továbbítja: A Vállalkozás ATS-t (Applicant Tracking System – Jelöltkezelő Rendszer) alkalmaz a jelöltek egyszerűbb kezelése és kapcsolattartás érdekében, amely során a felhő-alapú rendszert szolgáltató vállalkozás adatfeldolgozónak minősül. A szolgáltatóval kötött adatfeldolgozási szerződés alapján történik az adatfeldolgozói tevékenység.

Adatfeldolgozó Székhely Az adatfeldolgozó feladata
SmartRecruiters Inc. San Francisco CA 94104, 225 Bush Street, Suite #300 Jelöltkezelésre, kapcsolattartásre alkalmas felhő-alapú rendszer szolgáltatása.

Tájékoztatjuk a jelölteket, hogy az adatfeldolgozás EGT területen kívül történik, így az Adatvédelmi Rendeletnek megfelelő adatfeldolgozási rendelkezéseket az adatfeldolgozói szerződésben határoztuk meg.

A fent megnevezett adatfeldolgozó garanciái az adatvédelemre:

 • Technikai és szervezési intézkedések:
 1.  Biztonsági permiéterek meghatározása és használata kritikus információk tárolása esetén
 2. Irodák, helyiségek és létesítmények fizikai biztonságának biztosítása
 3. Fizikai védelem a természeti katasztrófák, támadások vagy balesetek ellen
 4. Védelem az áramkimaradásoktól és egyéb zavaroktól
 5. „Üres asztal és üres képernyő irányelv”
 6. Jogkörök alkalmazása
 • Rendszer hozzáférési jogosultságok: Technikai (azonosító/jelszó) és szervezeti intézkedések a felhasználói azonosításra és jogosultságra
 • Adat hozzáférési jogosultságok: Követelmény-alapú felhatalmazási definíciók és hozzáférési jogosultságok, az alkalmazottak tevékenységének naplózása
 • Adathordozási kontroll: az adatok hordozásának, továbbításának és nyilvánosságra hozatalának korlátozása és ellenőrzése
 • Beviteli kontroll: az adatok megnyitásának, változtatásának, törlésének, és az ezeket végző alkalmazott személyének rögzítése
 • Intézkedések a SmartRecruiters (adatfeldolgozó) és a Vállalkozás (adatkezelő) felelősségeinek szegregálására
 • Elérhetőség kontrollja: Az adatok biztonságos tárolása és elérése ​​

Amennyiben kétségei vannak az adatkezelés biztonságával kapcsolatban, a jelen dokumentumban megadott elérhetőségeken kérheti az adatfeldolgozói szerződés másolatát.

Automatizált döntéshozatal és profilalkotás: Az Adatkezelő nem végez automatizált döntéshozatalt, beleértve a profilalkotást.

6.6. A Vállalkozás munkavállalóira vonatkozó adatkezelési politika

Munkatársainkra vonatkozó adatkezelési intézkedéseinket külön adatkezelési tájékoztató és munkautasítás szabályozza.

A Szolgáltatás leírása: A Vállalkozás feladatainak ellátása érdekében munkavállalókat, megbízottakat, gyakornokokat foglalkoztat, amely során adatkezelés történik.

Az érintettek köre: Minden múltbéli, jelen és jövőbeni alkalmazott, beleértve a megbízási szerződéssel alkalmazott személyeket, tanácsadókat és gyakornokokat.

Az adatkezelések céljai: A Vállalkozással szerződéses kapcsolatban álló munkavállalók, bedolgozók, megbízottak bérszámfejtése / kifizetése, TB ügyintézés, egyéb, munkaviszonnyal kapcsolatos ügyintézés, a termék gyártásával kapcsolatos előírásoknak való megfelelés (minőségbiztosítás – a hozzáértés igazolása), munkáltatói márkaépítés, általános ügymenet biztosítása, beazonosíthatóság, munkajogi felelősség, vagyonvédelem, biztonságos munkahely megteremtése.

Az adatgyűjtés módja: Az adatokat az érintett munkavállaló továbbítja az Adatkezelőnek online módon vagy papír alapon. A papír alapon történő adatgyűjtés esetén az Adatkezelő az adatokat az adatkezelési cél megvalósítása érdekében elektronikus formában rögzíti és tárolja.

A kezelt adatok: A munkaviszony létesítéséhez és fenntartásához, valamint a kapcsolattartáshoz szükséges személyes adatok.

Az adatkezelés időtartama: A TB ügyintézés, bérkifizetés, egyéb munkaviszonnyal kapcsolatos ügyintézéshez szükséges adatok esetében az adatkezelés időtartama a mindenkori számviteli és munkaügyi törvényeknek megfelelően kerül meghatározásra, amely a jelen dokumentum elkészültekor az öregségi nyugdíjkorhatár elérését követő ötödik év vége. Az ilyen adatok esetében az adatkezelés tehát a szerződés megkötéséhez szükséges adatok szolgáltatásától az öregségi nyugdíjkorhatár elérését követő ötödik év végéig tart.

A termék gyártásával kapcsolatos előírásoknak való megfelelés (például minőségbiztosítás, a hozzáértés igazolása) biztosításához szükséges adatok esetében az adatkezelés a munkaviszony kezdetétől a munkavállaló által gyártott termékek ártalmatlanításától számított ötödik év végéig tart.

A hozzájáruláson alapuló, de nem kapcsolattartáshoz szükséges információk esetében (pl. fényképek, jogosítvány/útlevélszám, stb.) az adatkezelés a munkaviszony kezdetétől a munkaviszony végét követő 10. munkanapig, vagy a hozzájárulás visszavonásáig tart.

Bizonyos, a kapcsolattartáshoz szükséges adatok (privát e-mail cím és telefonszám) a munkaviszony során feltétlenül szükségesek, azonban a munkaviszony végét követően a tárolásuk hozzájáruláson alapul. Az ilyen személyes adatok kezelése a hozzájárulás megadásától a hozzájárulás visszavonásáig tart.

Az adatkezelés jogalapja: A társadalombiztosítással, bérrel és béren kívüli juttatással kapcsolatos ügyintézés során szükséges adatok esetében az adatkezelés jogalapjai: Szerződés teljesítése, amelyben a munkavállaló az egyik fél [GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont], Az adatkezelő jogos érdeke [GDPR 6. cikk (1) bek. f) pont], az adatkezelő jogi kötelességének teljesítése [GFPR 6. cikk (1) bek. c) pont].

A termék gyártásással kapcsolatos előírásoknak való megfelelés (minőségbiztosítás – a hozzáértés igazolása) biztosításához szükséges adatok esetében Az adatkezelő jogos érdeke (a munkaviszonnyal összefüggő magatartás ellenőrzése és munkajogi felelősség) [GDPR 6. cikk (1) bek. f) pont].

A Vállalkozás elektronikus megfigyelőrendszerei által rögzített adatok esetében Az adatkezelő jogos érdeke, az érintett létfontosságú érdekeinek védelme (vagyonvédelem, biztonság) [GDPR 6. cikk (1) bek. f) pont].

Bizonyos, a kapcsolattartáshoz szükséges adatok (privát e-mail cím és telefonszám) a munkaviszony során feltétlenül szükségesek, azonban a munkaviszony végét követően a tárolásuk az érintett hozzájárulásán alapul.

Az adatokhoz az Adatkezelő részéről hozzáfér: A Vállalkozás arra jogosult Munkavállalói: azon szervezeti egység vezetője, amelyhez a betöltendő munkakör tartozik („Hiring Manager”), a Vállalat első számú ügyvezetője, a bérutalásért felelős pénzügyi asszisztens és a humán erőforrás kezeléséért felelős munkavállaló (HR).

A kapcsolattartáshoz szükséges adatok a vállalkozás minden munkavállalója számára hozzáférhetők, ezen adatok belső használhatához azonban a munkavállalók hozzájárulását kérjük, a hozzájárulás megtagadása esetén biztosítunk alternatív megoldásokat (pl. vállalati telefonkártya).

A Vállalkozás elektronikus megfigyelőrendszerei által rögzített adatok esetében a vagyonvédelmi rendszerek üzemeltetői, a biztonsági szolgálat hozzáfér a rögzített adatokhoz.

Adatfeldolgozók részére továbbítja: Az adatfeldolgozó személyes adatok feldolgozásával kapcsolatos jogait és kötelezettségeit törvény, valamint az adatkezelésre vonatkozó külön törvények keretei között az adatkezelő határozza meg.

Az adatfeldolgozó részére az adatkezelési műveletek tárgyában adott utasítások jogszerűségéért a Vállalkozás felel.

Adatfeldolgozó Székhely Az adatfeldolgozó feladata
Tax Europe Kft. 7761 Kozármisleny, Pécsi u. 126. A munkabér-fizetéssel, társadalombiztosítással kapcsolatos ügyintézés, adótanácsadás, munkajogi tanácsadás.
Széles Ügyvédi Iroda 1126 Budapest, Szendrő köz 4. Jogi tanácsadás
Defter Gazdasági Szolgáltató Kft. 1141 Budapest, Pered u. 24. Könyvvizsgálat
Dr. Pózmán Ilona EV. 2071 Páty, Munkás tér 12. Foglalkozás-egészségügyi ellátással kapcsolatos szolgáltatások
Hunbuild Bt. 2142 Nagytarcs, Puskás Tivadar u. 15. Munka- és tűzvédelmi oktatások, helyszínbejárás, munkaterület minősítése, munkavédelmi tanácsadás
GSGroup MyFleet Zrt. 1118 Budapest, Budaörsi út 52. Cégautóba telepített GPS-alapú útnyilvántartó rendszer üzemeltetése
Orbán Zoltán és Társa Ipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 2071 Páty, Vörösmarty út 29. Vagyonvédelem

A Vállalkozás az adatfeldolgozónak további adatfeldolgozó igénybevételére felhatalmazást nem ad.

Automatizált döntéshozatal és profilalkotás: Az Adatkezelő nem végez automatizált döntéshozatalt, beleértve a profilalkotást.

7. Az adatok továbbítása

7.1. Adatfeldolgozás

Az adatfeldolgozó személyes adatok feldolgozásával kapcsolatos jogait és kötelezettségeit törvény, valamint az adatkezelésre vonatkozó külön törvények keretei között az adatkezelő határozza meg. A Vállalkozás deklarálja, hogy adatfeldolgozó tevékenysége során az adatkezelésre vonatkozó érdemi döntés meghozatalára kompetenciával nem rendelkezik, a tudomására jutott személyes adatokat kizárólag az adatkezelő rendelkezései szerint dolgozhatja fel, saját céljára adatfeldolgozást nem végezhet, továbbá a személyes adatokat az adatkezelő rendelkezései szerint köteles tárolni és megőrizni.

Az adatfeldolgozó részére az adatkezelési műveletek tárgyában adott utasítások jogszerűségéért a Vállalkozás felel. A Vállalkozás kötelezettsége az érintettek számára az adatfeldolgozó személyéről, az adatfeldolgozás helyéről való tájékoztatás megadása. A Vállalkozás az adatfeldolgozónak további adatfeldolgozó igénybevételére felhatalmazást nem ad. Az adatfeldolgozásra vonatkozó szerződést írásba kell foglalni. Az adatfeldolgozás tényéről az érintettek minden esetben részletes tájékoztatást kapnak még az adatkezelés kezdete előtt.

A Vállalkozás kötelezettsége az érintettek számára az adatfeldolgozó személyéről, az adatfeldolgozás helyéről való tájékoztatás megadása. A Vállalkozás az adatfeldolgozónak további adatfeldolgozó igénybevételére felhatalmazást nem ad. Az adatfeldolgozásra vonatkozó szerződést írásba kell foglalni. Az adatfeldolgozás tényéről az érintettek minden esetben részletes tájékoztatást kapnak még az adatkezelés kezdete előtt.

7.2. Adatok továbbítása harmadik félnek

Az adatokat az adatkezelő az alábbi szerveztek részére továbbíthatja:

Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal 1077 Budapest, Kéthly Anna tér 1. Támogatásokkal kapcsolatos ügyintézés, támogatások felhasználásának ellenőrzése
Pénzügyminisztérium – Kiemelt Vállalati Kapcsolatok Főosztálya 1051 Budapest, József nádor tér 4. Támogatásokkal kapcsolatos ügyintézés, támogatások felhasználásának ellenőrzése
Pénzügyminisztérium – Gazdaságfejlesztési Programok Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárság 1139 Budapest, Váci út 81. Támogatásokkal kapcsolatos ügyintézés, támogatások felhasználásának ellenőrzése
Pest Megyei Kormányhivatal (mint felnőttképzési államigazgatási szerv) 1052 Budapest, Városház utca 7. Képzésekkel kapcsolatos adatszolgáltatás

8. Cookie („süti”) kezelés a www.oncotherm.hu/.com/.de, továbbá a www.xax.hu és www.oncopet.org oldalakon

A Vállalat sütiket használ a weboldalain az alábbiak szerint.

8.1. Mi is az a süti?

A süti (cookie) egy kis adatfájl, amely akkor kerül a számítógépre, amikor Ön egy webhelyet látogat meg. A sütik többek között információt gyűjtenek, megjegyzik a látogató egyéni beállításait és általánosságban megkönnyítik a weboldalak használatát a felhasználók számára.

A Vállalkozás honlapjain kizárólag biztonsági és munkamenet sütik használatára kerül sor. A cookie egy olyan kis adategyüttes, amelyet ez a webhely az Ön számítógépének böngészőprogramjában tárol és később onnan kiolvashat. A cookie-t más webhely nem képes elolvasni, csak, amely azt elhelyezte.

A cookie-t a Vállalat adminisztratív célokra használja fel, mint például a weboldal látogatottságának mérése. Egy cookie sem tartalmaz olyan személyes adatot, amely lehetővé tenné bárki számára az Ön e mailen, telefonon, vagy hagyományos postai úton történő elérését. A legtöbb böngészőprogram oly módon is beállítható, hogy a program üzenettel tájékoztassa Önt a cookie-k elhelyezéséről, illetve, hogy megakadályozza a cookie-k elhelyezését.

Az oncotherm.hu/.com/.de honlapon használt sütik listája, azok az adatok, amelyhez a süti hozzáfér és a süti funkciója:

(A) A weboldal működéséhez elengedhetetlenül szükséges cookie-k 

Cookie neve Cookie által kezelt/használt adatok Cookie élettartama Cookie funkciója, adatkezelés célja
Cookie-agreed Nem tárol személyes adatot. 100 nap Tárolja a felhasználó választását a sütik használatával kapcsolatban
Cookie-agreed-categories Nem tárol személyes adatot. 100 nap Tárolja a felhasználó által engedélyezett süti kategóriákat.

(B) Egyéb, harmadik személyek által alkalmazott cookie-k és az ezekkel kapcsolatos tájékoztatás 
A weboldal látogatása során a közvetlenül általunk használt cookie-kon kívül harmadik személyek (pl: Google) szolgáltatásaihoz kapcsolódóan is keletkezhetnek és használhatunk célzó, úgynevezett third party cookie-kat, amelyek például segítik a látogatottsági adatok rögzítését és elemzését, illetve a célzott marketing és reklám üzenetek közvetítését. Ezekről bővebb információ megtalálható a https://www.google.com/policies/technologies/types/ és a https://www.google.com/analytics/learn/privacy.html?hl=hu elérhetőségek alatt.

Cookie neve Cookie által kezelt/használt adatok Cookie élettartama Cookie funkciója, adatkezelés célja
_ga Google Analytics. Nem tárol személyes adatot, egyetlen anonim azonosítót oszt ki, mely segítségével az alábbi adatokat tudja biztosítani a weboldal üzemeltetőjének: A látogatások száma, időtartama, meglátogatott oldalak, eszköz információk melyről a látogatás történt (mobil, asztali gép, tablet, kijelző méret, operációs rendszer típusa és verziója), a látogatás földrajzi helye maximum város szinten, a látogatás gyakorisága (a visszatérő vagy új látogatások milyen arányban vannak) 2 év A felhasználó anonim azonosítását teszi lehetővé. Biztosítja, hogy statisztikai célú, személyhez nem köthető adatok segítségével a weboldal működését folyamatosan javítsuk és jobb felhasználói élményt nyújtsunk a látogatók számára.
 _gid Google Analytics. Nem tárol személyes adatot, egyetlen anonim azonosítót oszt ki, mely segítségével az alábbi adatokat tudja biztosítani a weboldal üzemeltetőjének: A látogatások száma, időtartama, meglátogatott oldalak, eszköz információk melyről a látogatás történt (mobil, asztali gép, tablet, kijelző méret, operációs rendszer típusa és verziója), a látogatás földrajzi helye maximum város szinten, a látogatás gyakorisága (a visszatérő vagy új látogatások milyen arányban vannak) 1 nap A felhasználó anonim azonosítását teszi lehetővé. Biztosítja, hogy statisztikai célú, személyhez nem köthető adatok segítségével a weboldal működését folyamatosan javítsuk és jobb felhasználói élményt nyújtsunk a látogatók számára.
_gat Nem tárol személyes adatot, a Google Analytics szolgáltatás működéséhez szükséges. 1 perc A Google Analytics használja a kérések arányának csökkentésére
collect Nem tárol személyes adatot. A meglátogatott oldalakról és a felhasználó eszközeiről tárol információkat. Követi a felhasználót a munkamenet során megnyitott további weboldalakon is. munkamenet Statisztikai adatokat gyűjt a felhasználókról és weboldal használati szokásaikról.

Az adatkezelés jogalapja: A weboldal üzemeltetéséhez elengedhetetlen cookie-k (A rész) esetén az adatkezelés jogalapja az adatkezelő jogos érdeke. A további cookie-k (B rész) esetén az adatkezelés jogalapja az az érintett hozzájárulása.

Az (A) részben felsorolt cookie-k mindegyike feltétlenül szükséges süti. Ezek a sütik ahhoz szükségesek, hogy a felhasználók böngészhessék weboldalunkat, használják annak funkcióit. Ezen cookie-k alkalmazása nélkül nem tudjuk garantálni Önnek weboldalunk használatát. Felhívjuk figyelmét arra, hogy jelen Politika nem terjednek ki azon weboldalakra, melyekre oncotherm.hu/.com/.de weboldalon található link irányította át.

9. A Vállalkozás, mint adatfeldolgozó

Készülék használata során keletkezett adatok

A készülékhasználati adatok a vásárolt készülékeken, vagyis lokálisan tárolódnak. Ilyen adatok a hardware logok, vagyis a belépési-kilépési adatok, rendszerhibák, rendszeraktivitás, események dátuma és időpontja, hardware beállítások, kezelési parancsok és adatok, beleértve az Ön vállalkozásának alkalmazottja vagy más természetes személy által bevitt saját, illetve betegadatokat. Az adatkezelő ebben az esetben nem az Vállakozás, hanem a készüléket megvásárló vállalat. A Vállakozás csakis abban az esetben kezelheti a megvásárolt készüléken tárolt adatokat, ha arra Ön, mint a vásárló vállalat képviselője felhatalmazza az alábbiak szerint:

 • A Vállalkozás adatfeldolgozónak minősül abban az esetben, ha az Ön vállalkozása megbízza azzal, hogy OncoThermia készüléke teljes digitális rendszerét archiválja.
 • Némely szolgáltatás során elkerülhetetlen, hogy bizonyos adatokat (pl. hardware logokat, melyek tartalmazhatják az anonimizált betegadatokat is) kérjünk a készülék használatáról, így felhívjuk szíves figyelmét, hogy vállalatunk abban az esetben tud készülékkel kapcsolatosan bármilyen szolgáltatást nyújtani, ha az Ön vállalata felhatalmazza arra, hogy a szolgáltatás elvégzése céljából a Vállalat tevékenységet végezzen. Felhatalmazásnak minősül az is, ha az Ön vállalata szolgáltatást igényel tőlünk (pl. egy készülék szervizelését igényli). Ebben az esetben a Vállalat adatfeldolgozónak minősül.
 • Az Vállalat adatfeldolgozónak minősül abban az esetben is, ha a Vállalat kérésére az Ön vállalata kezelési adatokat (anonimizált betegadatok, melyek a különböző klinikai statisztikák kiértékeléséhez szükségesek) szolgáltat az Vállalat részére minőségbiztosítás és a releváns szabványoknak való megfelelés céljából.

Felhívjuk szíves figyelmét arra, hogy amennyiben a Vállalatnak, mint adatfeldolgozónak Ön adatokat szolgáltat, abban az esetben az Ön felelőssége az érintett betegek és alkalmazottak megfelelő tájékoztatása az adataik harmadik félnek feldolgozási célból történő átadásáról, és anonimizált adatainak publikálásáról (esettanulmányok és klinikai statisztikák).

A készülékinformációkkal kapcsolatos adatkezelési tájékoztatás a készülékvásárlás során történik papír alapon.

10. Az érintett személy adatainak kezelésével kapcsolatos jogai

10.1. Az érintett hozzáférési joga

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és az alábbi információkhoz hozzáférést kapjon.

a. az adatkezelés céljai az adott személyes adat vonatkozásában,
b. az érintett személyes adat kategóriái,
c. azon címzettek kategóriái, akinek az érintett személyes adatait közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, ill. nemzetközi szervezeteket (a harmadik országbeli címzettek, továbbá a nemzetközi szervezetek részére történő adattovábbítás esetén az Érintett jogosult tájékoztatást kérni arra vonatkozóan, hogy az adattovábbítás megfelelő garanciák mellett történik-e),
d. az érintett személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai,
e. az Érintettet megillető érintetti jogok (helyesbítés, törlés vagy korlátozás joga, az adathordozhatósághoz való jog, valamint a tiltakozás joga az ilyen személyes adatok kezelése ellen),
f. a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga, g. ha az adatot az Adatkezelő nem az Érintettől szerezte, akkor a forrásra vonatkozó minden elérhető információ,

Ha személyes adatoknak harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbítására kerül sor, az érintett jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon a továbbításra vonatkozóan a 46. cikk szerinti megfelelő garanciákról.

Az adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát díjmentesen az érintett rendelkezésére bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért az adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel.

Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban kell rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha az érintett másként kéri.

10.2. Az érintett helyesbítéshez és törléshez való joga

A helyesbítéshez való jog: Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

A törléshez való jog: („az elfeledtetéshez való jog”) Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

a) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;

b) az érintett visszavonja a rendelet 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja (hozzájárulás személyes adatok kezeléséhez) vagy a rendelet 9. cikk (2) bekezdésének a) pontja értelmében (kifejezett hozzájárulás adása) az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;

c) az érintett a rendelet 21. cikk (1) bekezdése alapján (tiltakozáshoz való jog) tiltakozik az adatkezelése ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy az érintett a rendelet 21. cikk (2) bekezdése alapján (üzletszerzés érdekében történő személyes adatkezelés elleni tiltakozás) tiltakozik az adatkezelés ellen;

d) a személyes adatokat jogellenesen kezelték;

e) a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;

f) a személyes adatok gyűjtésére a 8. cikk (1) bekezdésében említett, információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

Ha az adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és az érintett kérelmére azt törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az észszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy az érintett kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

Az előbbiek nem alkalmazandók, amennyiben az adatkezelés szükséges:

a) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;

b) a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából;

c) a Rendelet 9. cikk (2) bekezdése h) és i) pontjának, valamint a rendelet 9. cikk (3) bekezdésének megfelelően a népegészségügy területét érintő közérdek alapján;

d) a Rendelet 89. cikk (1) bekezdésével összhangban a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, amennyiben az (1) bekezdésben említett jog valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést; vagy

e) jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

10.3. Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

a) az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;

b) az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

c) az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy

d) az érintett a Rendelet 21. cikk (1) bekezdése szerint tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés a fentiek alapján korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

Az adatkezelő az érintettet, akinek a kérésére korlátozták az adatkezelést, az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.

10.4. A személyes adatok helyesbítéséhez, vagy törléséhez, illetve az adatkezelés korlátozásához kapcsolódó értesítési kötelezettség

Az adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat a helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére az adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.

10.5. Az adathordozhatósághoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha:

a) az adatkezelés a rendelet 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja (érintett hozzájárulása a személyes adatok kezeléséhez) vagy a rendelet 9. cikk (2) bekezdésének a) pontja (érintett kifejezett hozzájárulása az adatkezeléshez) szerinti hozzájáruláson, vagy a 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja szerinti szerződésen alapul; és

b) az adatkezelés automatizált módon történik.

Az adatok hordozhatóságához való jog gyakorlása során az érintett jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását.

Az e cikk (1) bekezdésében említett jog gyakorlása nem sértheti a Rendelet 17. cikkét, azaz az adathordozhatóság körében tett intézkedés nem jelenti az adatok törlését, azokat az Adatkezelő mindaddig nyilvántartja, ameddig az adatok kezelésére az Adatkezelő megfelelő céllal, illetve jogalappal rendelkezik.
Az adathordozhatósághoz való jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait. A jelen pont szerinti adathordozhatósághoz való jog nem teremt kötelezettséget arra vonatkozóan, hogy az adatkezelők egymással műszakilag kompatibilis adatkezelő rendszereket vezessenek be vagy tartsanak fenn.

10.6. A tiltakozáshoz való jog

Tekintettel arra, hogy az Adatkezelő nem végez közérdekű adatkezelést és közhatalmi jogosítványai sincsenek, nem végez tudományos vagy történelmi kutatást, illetve az adatkezelésre statisztikai célból sem kerül sor, így esetében a jogos érdeken alapuló adatkezelések esetén merülhet fel a tiltakozáshoz való jog gyakorlása.

Amennyiben az Érintettek adatainak kezelésére jogos érdekre alapítottan kerül sor, fontos garanciális jellegű rendelkezés, hogy az Érintett számára az adatkezelés kapcsán biztosítani kell a megfelelő tájékoztatást és a tiltakozás jogának érvényesítését.

A jelen jogra legkésőbb az Érintettel való első kapcsolatfelvétel során kifejezetten fel kell hívni a figyelmét.

Az Érintett ennek alapján jogosult tiltakozni személyes adatainak kezelése ellen és ilyen esetben az Adatkezelő nem kezelheti tovább az Érintett személyes adatait, kivéve, ha bizonyítható, hogy

 • az adatkezelést az Adatkezelő részéről olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben vagy
 • az adatkezelés az Adatkezelő jogi igényeinek előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódik.
10.7. Az érintett panasztételhez és jogorvoslathoz való joga

Adatkezelő felkeresése: Ha az Érintett úgy ítéli meg, hogy az Adatkezelő általi személyes adatainak kezelése az Érintettre nézve sérelmes kérjük forduljon az Adatkezelőhöz a jelen Adatvédelmi Politika 2. pontjában meghatározott kapcsolattartási címek bármelyikén. Az Adatkezelő elkötelezett a személyes adatok kezelésével kapcsolatos jogok betartása és betartatása irányába, ezért minden beérkezett panaszt kellő körültekintéssel kivizsgál és ennek eredményéről az Érintettet tájékoztatja.

A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog: Az érintett a Rendelet 77. cikke alapján jogosult arra, hogy panaszt tegyen a felügyeleti hatóságnál ha az érintett megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti e rendeletet.

Panasztételhez való jogát az érintett az alábbi elérhetőségeken gyakorolhatja:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11
Telefon: +36 (1) 391-1400;
Fax: +36 (1) 391-1410
www: http://www.naih.hu
e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

A felügyeleti hatóság, amelyhez a panaszt benyújtották, köteles tájékoztatni az ügyfelet a panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről és annak eredményéről, ideértve azt is, hogy a Rendelet 78. cikk alapján az ügyfél jogosult bírósági jogorvoslattal élni.

Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog: A rendelkezésre álló közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok – köztük a felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való, 77. cikk szerinti jog – sérelme nélkül, minden érintett hatékony bírósági jogorvoslatra jogosult, ha megítélése szerint a személyes adatainak e rendeletnek nem megfelelő kezelése következtében megsértették az e rendelet szerinti jogait.

Az Adatkezelővel mint belföldi tevékenységi hellyel rendelkező adatkezelővel szemben magyar bíróság előtt indítható per. Ebben az esetben szabadon eldöntheti, hogy a lakóhelye (állandó lakcím) vagy a tartózkodási helye (ideiglenes lakcím), illetve a Hatóság székhelye szerint illetékes törvényszéknél nyújtja-e be keresetét. A lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszéket megkeresheti a https://birosag.hu/birosag-kereso oldalon.A Hatóság székhelye szerint a perre a Fővárosi Törvényszék rendelkezik illetékességgel.

10.8. Az érintett adatkezeléssel összefüggő kérelme esetén alkalmazandó eljárás

A Vállalkozás elősegíti az érintett jogainak gyakorlását, az érintett jelen adatkezelési tájékoztatóban is rögzített jogainak gyakorlására irányuló kérelem teljesítését nem tagadhatja meg, kivéve, ha bizonyítja, hogy az érintettet nem áll módjában azonosítani.

A Vállalkozás indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet. [GDPR 12. cikk (3)]

Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha az érintett azt másként kéri.

Ha a Vállalkozás nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be a felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

A Vállalkozás díjmentesen biztosítja az érintett számára a következő tájékoztatást és intézkedést: visszajelzés a személyes adatok kezeléséről, hozzáférés a kezelt adatokhoz, adatok helyesbítése, kiegészítése, törlése, adatkezelés korlátozása, adathordozhatóság, tiltakozás az adatkezelés ellen, az adatvédelmi incidensről való tájékoztatás.

Ha az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az adatkezelő, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre díjat számíthat fel, vagy megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.

A kérelem egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó jellegének bizonyítása az adatkezelőt terheli.

A Rendelet 11. cikkének sérelme nélkül, ha az adatkezelőnek megalapozott kétségei vannak a Rendelet 15–21. cikk szerinti kérelmet benyújtó természetes személy kilétével kapcsolatban, további, az érintett személyazonosságának megerősítéséhez szükséges információk nyújtását kérheti.

11. Az Adatvédelmi incidens (Personal Data Breach)

11.1. Adatvédelmi incidens esetén alkalmazandó eljárás

Adatvédelmi incidens a Rendelet értelmében a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

Adatvédelmi incidensnek minősül a személyes adatokat tartalmazó eszköz (laptop, mobiltelefon) elvesztése, vagy ellopása, illetve az is annak minősül, ha az adatkezelő által titkosított állomány visszafejtésére szolgáló kód elvesztése, hozzáférhetetlenné válása, ransomware (zsarolóvírus) általi fertőzés, amely a váltságdíj megfizetéséig hozzáférhetetlenné teszi az adatkezelő által kezelt adatokat, az informatikai rendszer megtámadása, tévesen elküldött személyes adatokat tartalmazó e-mail, címlista nyilvánosságra hozatala stb.

Az adatvédelmi incidens észlelése esetén a Vállalkozás képviselője haladéktalanul vizsgálatot folytat le az adatvédelmi incidens azonosítása és lehetséges következményeinek megállapítása céljából. A károk elhárítása érdekében a szükséges intézkedéseket meg kell tenni.

Az adatvédelmi incidenst indokolatlan késedelem nélkül, és ha lehetséges, legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, bejelenteni köteles az illetékes felügyeleti hatóságnál, kivéve, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve. Ha a bejelentés nem történik meg 72 órán belül, mellékelni kell hozzá a késedelem igazolására szolgáló indokokat is.

Az adatfeldolgozó az adatvédelmi incidenst, az arról való tudomásszerzését követően indokolatlan késedelem nélkül bejelenti az adatkezelőnek.

A bejelentésben legalább:
ismertetni kell az adatvédelmi incidens jellegét, beleértve – ha lehetséges – az érintettek kategóriáit és hozzávetőleges számát, valamint az incidenssel érintett adatok kategóriáit és hozzávetőleges számát; közölni kell az adatvédelmi tisztviselő vagy a további tájékoztatást nyújtó egyéb kapcsolattartó nevét és elérhetőségeit;

ismertetni kell az adatvédelmi incidensből eredő, valószínűsíthető következményeket;

ismertetni kell az adatkezelő által az adatvédelmi incidens orvoslására tett vagy tervezett intézkedéseket, beleértve adott esetben az adatvédelmi incidensből eredő esetleges hátrányos következmények enyhítését célzó intézkedéseket.

Ha és amennyiben nem lehetséges az információkat egyidejűleg közölni, azok további indokolatlan késedelem nélkül később részletekben is közölhetők.

Az adatkezelő nyilvántartja az adatvédelmi incidenseket, feltüntetve az adatvédelmi incidenshez kapcsolódó tényeket, annak hatásait és az orvoslására tett intézkedéseket. E nyilvántartás lehetővé teszi, hogy a felügyeleti hatóság ellenőrizze a Rendelet 33. cikkében foglalt követelményeknek való megfelelést.

11.2. Az adatvédelmi incidensről történő tájékoztatás

Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről.

Az előbbiekben említett, az érintett részére adott tájékoztatásban világosan és közérthetően ismertetni kell az adatvédelmi incidens jellegét, és közölni kell legalább az adatvédelmi tisztviselő vagy a további tájékoztatást nyújtó egyéb kapcsolattartó nevét és elérhetőségeit, az adatvédelmi incidensből eredő, valószínűsíthető következményeket, az adatkezelő által az adatvédelmi incidens orvoslására tett vagy tervezett intézkedéseket, beleértve adott esetben az adatvédelmi incidensből eredő esetleges hátrányos következmények enyhítését célzó intézkedéseket.

Az érintettet nem kell az előbbiek szerint tájékoztatni, ha a következő feltételek bármelyike teljesül:

a) az adatkezelő megfelelő technikai és szervezési védelmi intézkedéseket hajtott végre, és ezeket az intézkedéseket az adatvédelmi incidens által érintett adatok tekintetében alkalmazták, különösen azokat az intézkedéseket – mint például a titkosítás alkalmazása, amelyek a személyes adatokhoz való hozzáférésre fel nem jogosított személyek számára értelmezhetetlenné teszik az adatokat;

b) az adatkezelő az adatvédelmi incidenst követően olyan további intézkedéseket tett, amelyek biztosítják, hogy az érintett jogaira és szabadságaira jelentett magas kockázat a továbbiakban valószínűsíthetően nem valósul meg;

c) a tájékoztatás aránytalan erőfeszítést tenne szükségessé. Ilyen esetekben az érintetteket nyilvánosan közzétett információk útján kell tájékoztatni, vagy olyan hasonló intézkedést kell hozni, amely biztosítja az érintettek hasonlóan hatékony tájékoztatását.

Ha az adatkezelő még nem értesítette az érintettet az adatvédelmi incidensről, a felügyeleti hatóság, miután mérlegelte, hogy az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár-e, elrendelheti az érintett tájékoztatását, vagy megállapíthatja a c) bekezdésben említett feltételek valamelyikének teljesülését.

12. Az adatbiztonságra vonatkozó rendelkezések

A Vállalkozás személyes adatot csak a jelen szabályzatban rögzített tevékenységekkel összhangban, az adatkezelés célja szerint kezelhet.

A Vállalkozás az adatok biztonságáról gondoskodik, e körben kötelezettséget vállal arra, hogy megteszi mindazon technikai és szervezési intézkedéseket, amelyek elengedhetetlenül szükségesek az adatbiztonságra vonatkozó jogszabályok, adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához, illetőleg kialakítja a fentiekben meghatározott jogszabályok érvényesüléséhez szükséges eljárási szabályokat.

A Vállalkozás az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

A Vállalkozás által az adatbiztonság érdekében végrehajtandó technikai és szervezési intézkedéseket a Vállalkozás eljárásai és munkautasításai rögzítik.

A Vállalkozás az adatok biztonságát szolgáló intézkedések meghatározásakor és alkalmazásakor tekintettel van a technika mindenkori fejlettségére, több lehetséges adatkezelési megoldás esetén a személyes adatok magasabb szintű védelmét biztosító megoldást választja, kivéve, ha az aránytalan nehézséget jelentene.

Megszakítás